Sonja Kettmann ép. Soares Pereira
48, Enseignante-médiatrice, Perlé
Sonja Kettmann ép. Soares Pereira
Chargée de cours am Lycée du Nord zu Woltz,
Médiatrice an Formatrice culturelle am MENJE,
Matarbëchterin an der Katechese Por St Valentin Rammerich,
Presidentin CSV Sectioun Rammerich an Vizepresidentin CSF Norden.

Als Mamm an als Léierin leien mier eis Famillen besonnesch um Häerz. Eng Gemeng kann wichteg
Impulser gin, wéi et an Zukunft weidergeet:

Ech giff gär mat hëllëffen, eis Gemeng op Changementer an der Zukunft ze préparéieren. Den
nohaltëgen Emgang mat eiser Natur ass mer genausou wichteg wéi t‘Suerg, dat eis Gemeng beruflëch
Perspektiven bidd. T’Gemeng Rammerich soll hieren ruralen Charakter behalen an awer den Awunner
déi Servicer kënnen ubidden, déi een fier en modernt Liewen brauch.

Ech fannen Oppenheet fier nei Iddiën, eng seriö Bildung an den Erhalt vun eisem Patrimoine, ideell an
konkret, vun gréisster Wichtegkeet. Nëmmen sou ass eng echt Integratioun an een richtegt
Zesummenliewen an enger Gemeng méiglëch.