Myriam Ziewers ép. Weis
37, Femme et mère au foyer, Rambrouch
Myriam Ziewers ép. Weis
LTHAH Schwéierpunkt Tourismus.
Bestued; Hausfra a Mamm vun 2 Kanner.

Eis Gemeng soll en Doheem sin fir all Alter. An de leschten Joeren ass vill an d’Gemengeninfrastrukturen a virun allem an d’Schoul investéiert gin. Als Mamm vum Michelle a Pit ass et eng Prioritéit fir mech datt eis Kanner weider an der Kietschter Schoul eng gudd Bildung a sozial Wäerter vermëttelt kréien souwéi se léieren sollen sech u kloer Regelen ze halen.

D’Veräinsliewen an eiser Gemeng soll och gestäerkt gin. Mir brauche Leit déi sech oneegennëtzeg engagéieren vun der Jugendarbicht bis bei d’Veräiner vum 3. Alter. Eng Hand mat upaaken wann een gebraucht gët an Zäit mateneen ze verbréngen bréngt eis och ee gudd an wäertvollt Zesummeliewen an hëllëft eisen Patrimoine culturel ze ënnerhaalen an awer och ze erhalen.

Eis Landwirtschaft soll zukunftsorientéiert an zäitgeméiss sin an awer och méi eng grouss Akzeptanz kréien.