Christophe Heymes
27, Master en biologie moléculaire et cellulaire, Hostert
Christophe Heymes

Eis Gemeng ass haut attraktiv fir ze wunnen an altersdemographesch gutt opgestallt, an dëst soll och an Zukunft sou bleiwen. Dofir well ech een oppent Ouer speziell fir déi Jonk an der Gemeng hunn, fir gemeinsam eis Gemeng no fir ze bréngen an se op der Héicht vun der Zäit an den Technologien ze halen.

Enner dësem Aspekt muss een och déi nohalteg Entwécklung promouvéieren awer dëst net zu all Präis. Mir brauchen een adequaten Aktiounsplang deen den speziellen Gegebenheeten an och dem Budget vun eiser Gemeng Rechnung dréit an dierfen net mat onduerchduechten an onrealiséierbaren Konzepter mam Kapp duerch d’Mauer lafen. Een Usaatz hei ass sécherlech déi weider Verbesserung vun der Energiebilanz an den ëffentlechen Gebaier an den nohaltegen Ëmgang mat eisen Ressourcen an dëst an Zesummenaarbecht mat den zoustännegen Kommissiounen.

Als Nordgemeng mussen mir dann och weiderhin eis lokal an regional Interessen verteidegen an dofir brauch et een staarken an kompetenten Gemengerot. An der Lokalpolitik dierfen mer eis net virun der Nationalpolitik verschränken an mussen aktiv fir d’Interessen vun eiser Gemeng antrieden an eis Uléien däitlech virbréngen wei ganz aktuell beim néien Waassergesetz.

Grad an dësen Zäiten geet et drëm déi richteg Weichen fir d’Zukunft ze stellen an heibäi den kommenden Generatiounen Rechnung ze droen. Aus dësen an aneren Grënn wëll ech den Jonken eng Stëmm am Gemengerot ginn.