Antoine dit Toni Rodesch
63, Agriculteur, Arsdorf
Antoine dit Toni Rodesch
Bauer an Burgermeeschter vun der Gemeng Rammerich.

Eng Gemeng muss mat gesondem Mënschenverstand an mat den noutwendegen Prioritéiten gefouert gin. Eis Décisiounen vun haut mussen di nächst Generatiounen och finanziell mat droen, dofier denkt CSV Rammerich och haut schon an hierem Sënn mat.

La gestion d’une commune demande une vue globale et des décisions financières qui prennent en compte les futures générations. Le CSV Rammerich agit dans l’intérêt de chacun.