André Claren
67, Garagiste, Rambrouch
André Claren
Garagiste an der Rent
Caissier vum Syndicat d’Initiative Rammerich

Interessen:
- Gemengepolitik ins Gesamt,
- Geschäftsliewen,
- Mechanik.

Den Service um Bierger ass eng vun den wichtegen Aufgaben vun enger Gemeng. Dat geet iwwert t’Generatiounen an duerch all sozial Schichten. Integratioun geschitt net vun eleng.

Une commune doit être au service de tous les citoyens et citoyennes à travers les tranches d’âges et couches sociales. Le CSV Rambrouch ne délaisse personne.